Welkom op de website voor de inrichting van het Marktplein en de Ambachtstraat in Brummen

Op deze website kunt u meedenken en meepraten over het ontwerp dat in de komende periode gemaakt gaat worden. Daarnaast blijft u via deze website op de hoogte van het proces. U kunt op dit moment niet meer reageren op het ontwerp, het resultaat is beschikbaar op de archief pagina van de internetconsultatie. Deze vindt u hier: Archief - Praat mee 

Hieronder kunt u meer lezen over de aanleiding, het proces en de website.

Impuls voor het centrum van Brummen

De gemeente Brummen gaat aan de slag met de planvorming voor een tweetal gebieden in het centrum, het Marktplein en de Ambachtstraat. In 2011 is de structuurvisie voor het centrum vastgesteld door de gemeenteraad. Hierin is geconstateerd dat het centrum wel een impuls kan gebruiken. Ook vanuit ondernemers en bewoners is er behoefte om stappen te zetten voor een nieuwe inrichting van het hart van het centrum. Zij hebben hiervoor in 2018 al stappen gezet. 

Het is de bedoeling dat het Marktplein een levendige en groenere verblijfsplek wordt met multifunctioneel gebruik. De eerste stappen zijn hiervoor al gezet. De weekmarkt vindt inmiddels plaats op het plein en het steegje naar de Burgemeester Dekkerstraat is opengesteld.

De Ambachtstraat wordt gezien als een belangrijke winkelstraat. Opvallend aan deze straat is het winkelaanbod aan de ene zijde van de straat en de woonfunctie aan de andere zijde van de straat. Er ligt een kans om de inrichting van de ruimte hier meer op te laten reageren en ook de voetganger meer ruimte te geven. 

Proces

Het betrekken van inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden is een belangrijk uitgangspunt bij deze opgave. Er is al informatie opgehaald bij bewoners door middel van een informatiebijeenkomst op 1 november 2018 (rapportage dorpsraad) en een bijeenkomst van de ondernemersvereniging op 7 november 2018 (rapportage OVB). Daarnaast is er vanuit de gemeente een startnotitie gemaakt. Hierin staan de onderliggende (financiële/functionele) randvoorwaarden en kaders vanuit de gemeente voor de herinrichting. Samen wordt dit als uitgangspunt gebruikt voor het ontwerp.

Het verloop van het proces ziet er als volgt uit:

  • Er is een werkgroep opgericht waarin aanwonenden, aanliggende ondernemers en partijen als de dorpsraad en ondernemersvereniging zijn aangesloten. Deze werkgroep wordt gebruikt als ‘klankbord’.
  • Op dinsdag 8 oktober zijn de scenario’s gepresenteerd tijdens het eerste dorpsgesprek. Dit zijn de eerste ontwerpschetsen voor de verschillende deelgebieden. Let op: dit zijn nog geen definitieve ontwerpen, de scenario’s zijn bedoeld om wensen te peilen. De scenario’s zijn gebaseerd op de opgehaalde informatie. Op deze avond zijn ook het proces en de website toegelicht. Na de toelichting zijn we in gesprek gegaan over de scenario’s. Iedereen kan naderhand nog een aantal weken reageren via deze website.
  • Na het verzamelen van alle reacties gaan we aan de slag met het maken van het voorkeursscenario. Daarnaast maken we een globaal kostenoverzicht en wordt het voorkeursscenario binnen de gemeente besproken. Dit voorkeursscenario wordt tijdens een tweede dorpsgesprek aan u voorgelegd en hier gaan we over in gesprek. Het voorkeursscenario komt ook op de website. Dit zal medio december zijn.
  • Daarna volgt een laatste aanpassingsronde en een verdere uitwerking naar het definitief ontwerp. De gemeenteraad neemt vervolgens een besluit. De verwachte planning is dat er begin 2020 een definitief ontwerp klaar is. In 2020/2021 moeten de werkzaamheden vervolgens buiten gaan plaatsvinden.

Aan de slag

Op deze website gaan we samen met u nadenken over het ontwerp. Wat vindt u belangrijk in het centrum van Brummen? Wat wilt u graag terugzien in het ontwerp? Wij hebben uw hulp nodig, dus praat mee! 

Hoe werkt de website?

Op deze website ziet u twee deelgebieden waar u op kunt reageren. Per gebied zijn verschillende beelden te zien of worden vragen gesteld. U kunt klikken op het gebied en u kunt reageren in het reactievenster. Als u reageert, wilt u dan proberen uw reactie steeds bij het juiste thema te plaatsen? Dat helpt ons enorm in het analyseren van de reacties.

 Aanmelden nieuwsbrief

Nieuws